login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Eliana Biasiolo

Eliana Biasiolo

Curriculum vitæ Eliana Biasiolo

Diplomirala je iz zgodovine na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah 31. marca 2008 z najvišjo oceno 110 in pohvalo. Naslov diplomske naloge: “La Corte d'Appello di Venezia nel 1848-49. Il Codice penale. I giudici. La Rivoluzione”, mentor prof. Claudio Povolo.

Od leta 2010 sodeluje v raziskovalnem programu Shared Culture “Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dedišcine”, sofinanciranem v okviru Programa cezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga koordinira prof. Claudio Povolo, Medoddelcno središce IDEAS, Univerza Ca' Foscari, Benetke.

Od leta 2013 sodeluje v projektu MARE – Le Relazioni dei Rettori dello Stato da mar (Porocila rektorjev Stato da mar). Raziskava Dalmatinskega domoznanskega društva, ki jo financira dežela Veneto in koordinira Bruno Crevato-Selvaggi, namerava proucevati in predstavljati politicno in administrativno ureditev beneške Stato da Mar (vkljucno z Istro) z njenimi razlicnimi rektorati in v njenem zgodovinskem razvoju.

11. januarja 2013 je s prispevkom Poteri locali e comunicazione politica in una realtà lombarda: la Magnifica Patria della Riviera del Garda tra Cinque e Seicento nelle suppliche alla Signoria, sodelovala v študijskem seminarju Conoscere e ascoltare. La costruzione dello Stato veneto nella prima età moderna, ki ga je organizirala Univerza v Vidmu v okviru projekta PRIN 2009 “Conoscere e ascoltare. La costruzione dello Stato veneto nella prima età moderna tra istanze della Terraferma e risposte della capitale”.

27. oktobra 2011 se je udeležila simpozija “Soggettività popolare e Unità d’Italia. Il caso veneto” v organizaciji Istresca in drugih institutov v Bellunu in Trevisu. 22. oktobra 2011 se je udeležila simpozija “In attesa del tricolore, gli uomini e la giustizia nel vicentino dal 1820 al 1866”, ki ga je organiziral Državni arhiv iz Vicenze v galeriji Palazzo Leoni-Montanari v Vicenzi.

Aprila 2010 je sodelovala pri pripravi dokumentarne razstave “Sulla scena del crimine. I corpi del reato e i luoghi del delitto (1820-1850)” v Državnem arhivu v Vicenzi in je imela nagovor ob otvoritvi razstave. Od 24. do 26. septembra 2009 je sodelovala na mednarodnem znanstvenem simpoziju “Testimoni e testimonianze del passato”, ki je potekal na Univerzi na Primorskem v Kopru, in sicer s prispevkom “Testimoni a confronto. Esperienze dai tribunali asburgici del Lombardo-Veneto”.

Od 10. februarja do 9. maja 2009 je pogodbeno sodelovala z Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah za namen transkripcije in normativnega komentiranja kazenskega postopka, ki se je odvijal na sodišcu v Vicenzi med letoma 1831 in 1833. 13. novembra 2008 je predavala o rabi nekaterih arhivskih virov za univerzitetni magistrski študij 2. stopnje iz Didaktike zgodovine na Univerzi Ca’ Foscari; ta prispevek je bil umešcen v okvir skupnega predavanja vec predavateljev o zgodovini prava in pravosodnih institucij.

Maja 2008 je sodelovala pri pripravi dokumentarne razstave “Pubblico buon ordine, polizia, moralità a Malo 1815-1866” v muzeju Casa Bianca v Malu, 10. maja 2008 pa je z referatom “1848 Venezia rivoluzionaria: una nuova giustizia penale tra continuità e cambiamento” nastopila na simpoziju “Giustizia e ordine pubblico nel Lombardo-Veneto 1815-1866”. Oktobra 2007 je sodelovala pri pripravi dokumentarne razstave “Giurisdizione e polizia nel regno Lombardo-Veneto (1815-1866)” v Državnem arhivu v Benetkah, ki so jo odprli 19. oktobra.

BIBLIOGRAFIJA
 
2012 Prispevka Processo sopra la morte di una tal Aurelia femina mora stata annegata in mare nelle acque di Ragusi in Il discorso del capitano di Perasto, conte Giuseppe Viscovich, objavljena na spletnem mestu Le pietre di Perastro. Il Dominio da mar e l’Albania veneta, sta vkljucena v ciklus predavanj o beneški zgodovini, akademsko leto 2011-12, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Oddelek za humanisticne študije, magistrski študij zgodovine, druga bolonjska stopnja, prof. Claudio Povolo. Prispevka sta po predhodni prijavi dostopna na strani http://www.websideofhistory.it/le_pietre_di_perasto_5.html

2011  Sodelovala je pri transkripciji, pregledu in preverjanju procesnega besedila v knjigi: Claudio Povolo, Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l’omicidio di Giovanni Rama (1831-1833), Cierre edizioni, Verona 2011. Pripravila je tudi geslo Appello (str. 456-459) in imensko kazalo leksikona Lessico giurisdizionale e processuale.

E. Biasiolo, Testimoni a confronto. Esperienze dai tribunali asburgici del Lombardo-Veneto, v Acta Histriae, 19, 2011, 1-2, str. 157-176.  Dostopno tudi na spletni strani http://www.zrs.upr.si/media/uploads/files/biasiolo%5B157-176%5D%281%29.pdf


2010     E. Biasiolo, Dalla supplica di Isabella Moscorno, cipriota, di Pola, una condanna capitale nell'Istria di fine '500, v Acta Histriae, 18, 2010, 4, str. 889-906.

E. Biasiolo, L'amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica, v Il Diritto della Regione, 3/2010, str. 129-189.

2009    E. Biasiolo, La corte d'appello di Venezia nel 1848–1849. Il Codice penale. I giudici. La Rivoluzione, v Studi Veneziani, LVIII, Pisa-Roma, 2009, str. 297-401.

E. Biasiolo, La corte d'appello di Venezia nel 1848–1849. Il Codice penale. I giudici. La Rivoluzione (izvlecek diplomske naloge), Univerza Ca 'Foscari, Benetke, Oddelek za zgodovinske študije. Letopis 2007-2008. Študije in gradiva iz diplomskih nalog, VIII, Milano, 2009, str. 114-115.


E-mail:  eliana.biasiolo@libero.it

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy