login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Domov < Kako beremo kataložne zapise

Kako beremo kataložne zapise

Med raziskovanjem smo dolocili skupne kriterije in oblikovali model, po katerem smo katalogizirali in sestavili register prošenj, tako da jih lahko hitro najdemo.

Rezultati projekta so zbrani v tej bazi podatkov, ki po razlicnih raziskovalnih kanalih omogoca raziskovalcu, da hitro najde in izbere dokumente, ki so pomembni za njegovo delo.

Interpretacijam, ki so dvomljive glede pisave, sledi: (?) ali ?

Dobesedni navedki besedila so zapisani med narekovaji.

Morebitne opombe sestavljalcev podatkovne baze so med oglatimi oklepaji.

Vsaka prošnja je katalogizirana takole:


Tip dokumenta:
Oznacuje arhivsko oznako oziroma to, ce snopic sodi med risposte di dentro (notranji odgovori), risposte di fuori (zunanji odgovori), commesse ai savi (prošnje, poverjene Svetu modrih) ali presentate (predložene prošnje).

Številka snopica:
Oznacuje številko zaporedja, ki služi za identifikacijo posamezne enote znotraj arhivskega fonda.

Število dokumentov:
Število dokumentov, ki sestavljajo prošnjo. Obojestranski dokument obravnavamo kot dva razlicna dokumenta. Morebitne priloge so oznacene z dvojno številcno oznako (npr. 2+1): prva številka oznacuje število dokumentov v prošnji, druga pa število dokumentov v prilogi.

Datum:
Kot glavni datum za katalogizacijo smo izbrali tistega, ki se nanaša na kronološko ureditev arhiviranja v snopic.

Ne smemo pozabiti, da prošnje niso bile datirane, zato je referencni datum dan zahteve po odgovoru, ki jo je podala Signoria, oziroma pri Predloženih prošnjah datum predložitve doževi pisarni. Upoštevati je treba tudi, da se je julijansko leto zacelo z marcem in koncalo s februarjem, zato je 15. februar 1564 po julijanskem koledarju 15. februar 1565 po gregorijanskem koledarju. Iskanje se izvaja tako, da želeni datum oziroma leto vstavimo v tej obliki: v seznamu rezultatov in v kataložnem zapisu posamezne prošnje za januar in februar pa se bo v oklepaju vseeno pojavil datum po julijanskem koledarju.

Kraj:
Kraj, od koder prihaja prosilec. V primeru, da kraj ni izrecno naveden, uporabljamo dikcijo “ni specificiran” oziroma je domnevni kraj izvora naveden v okroglem oklepaju ali mu sledi vprašaj.

Prosilec:
Ime vlagatelja prošnje. Imena navajamo tako, kot so navedena v dokumentu. Pri iskanju nekega imena (npr. Giovanni) pa bodo med rezultati tudi vse druge istorodne razlicice (Zuanne, Zuan, Joanne …).

Tipologija prosilcev:
Prosilci so bili razdeljeni v tri kategorije:

Vloga:
Javna funkcija prosilca (kadar je navedena).

Nasprotna stranka:
Ko je prosilec izrecno navedel nasprotno stran.

Zadeva:
Kratek opis vsebine prošnje. Izbrali smo nekatere makrokategorije, ne da bi pri tem izpustili razlicna poimenovanja, kjer je to primerno.

Zahtevani sodni organ:
Tu so, kadar so navedeni, zapisani organi, s katerimi naj bi se na predlog prosilca posvetovali glede zadeve prošnje.

Izvlecek:
Povzetek vsebine prošnje.

Transkripcija:
V kolikor je bila prošnja transkribirana, bo mogoce videti in si shraniti celotno razlicico dokumenta. Na voljo bo prenosljiva transkripcija v pdf datoteki s povezavo na zadevni razdelek spletne strani. / Na voljo bo prenosljiva transkripcija v pdf datoteki.

Pooblašceni sodni organ:
Sodni organ, od katerega Signoria zahteva odgovor v zvezi z zadevo  prošnje.
V tem polju smo navedli tudi primere veckratnih pooblastil na razlicne datume, pri cemer smo za glavni datum katalogizacije izbrali tisti datum, ki je bil po kronološkem zaporedju prvi arhiviran v snopic.

Pošiljanje po javnem posredniku:
Vcasih je Signoria zahtevala, da sodni organ, ki je bil zadolžen za odgovor, svoje mnenje pošlje v Benetke po javnem uradniku. V tem okencu smo oznacili, ce je to izrecno izraženo v prošnji.

Priloge:
Ce so dodane priloge, kratko navajamo, za kakšno vrsto priloge gre, in njihov datum, ce je naveden.

Opombe:
Vsaka dodatna informacija, ki se nam je zdela uporabna za raziskavo, na primer morebitne posebnosti besedila oziroma dokumenta ali transkripcije nekaterih obrazcev.

Druge osebnosti:
Tu smo upoštevali imena posameznikov, omenjena v prošnji, ki pa jih nismo navedli v izvlecku.

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy