login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Domov < Projekt raziskovanja prošenj: glasovi iz Istre

Projekt raziskovanja prošenj: glasovi iz Istre

Delovna skupina v sestavi Eliana Biasiolo, Erasmo Castellani, dr. Lia De Luca in Mila Manzatto, ki jo koordinira profesor Claudio Povolo, je v Državnem arhivu v Benetkah izvedla raziskavo, ki se umešca v projekt Shared Culture in se ukvarja z zbiranjem, urejanjem in klasifikacijo arhivskega gradiva, povezanega s prošnjami, ki so od 16. stoletja naprej prihajale iz beneške Istre, oziroma s prošnjami, ki so jih podložniki neposredno predložili Beneški republiki, da bi zašcitili svoje interese.

Cilj projekta je temeljito prouciti mrežo politicnih, družbenih in zasebnih razmerij, ki so podrocje Istre povezovala z Beneško republiko, in pri tem raziskati dinamiko, ki je potekala med podrejenimi in vladajocimi v beneški državi.
V ta namen se je delovna skupina ukvarjala z raziskovanjem arhivskega fonda v Državnem arhivu v Benetkah, kjer je poiskala in katalogizirala vse dokumente, ki so prihajali iz Istre. Zaradi fizicne in kulturne bližine se je raziskava razširila tudi na otoke Rab, Krk in Cres ter na Osor.

Prošnje, ki so jih proucili, se nahajajo v fondu z naslovom Collegio (Kolegij) in so razdeljene na Risposte di fuori (Zunanji odgovori), Risposte di dentro (Notranji odgovori), Presentate (Predložene prošnje), Commesse ai savi (Prošnje, poverjene Svetu modrih), Lettere e suppliche al Collegio (Pisma in prošnje Kolegiju) in Suppliche in Collegio (Prošnje v Kolegiju). Snopici so urejeni po kronološkem redu glede na julijansko leto, ki se je zacelo z marcem in koncalo s februarjem.

Za Risposte di fuori so strokovnjaki analizirali snopice, ki zajemajo cas med letoma 1554 in 1699; ta fond vkljucuje vecino prošenj, ki se nanašajo na istrsko-kvarnersko obmocje.

Za Risposte di dentro so proucili obdobje med letoma 1563 in 1699.
Snopic Lettere e suppliche in Collegio z gradivom, ki se nanaša na obdobje med letoma 1609 in 1611, in snopic z naslovom Suppliche in Collegio (miscellanea da ordinare) anni 1511 – 1794 (Prošnje v Kolegiju – razne, neurejene, 1511–1794), ne vsebujeta dokumentov, ki bi bili pomembni za namene raziskave.

Da bi zaokrožili sliko, se je proucevanje nadaljevalo z analizo fondov Commesse ai Savi (za obdobje 1627–1699) in Presentate (za obdobje 1630–1699): glede na obsežnost obeh fondov smo naredili vzorcni izbor teh prošenj. 

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy