login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Domov < Kaj je prošnja

Kaj je prošnja

Prošnja je bila instrument, ki so ga uporabljali podložniki, da so zahtevali posredovanje Signorie, ki naj bi jih zavarovala in zašcitila, za to, da bi dosegli višji družbeni položaj, ali da bi prosili za milost.

Prošnjo je v Benetke lahko poslal vsakdo; pogosto je bila sestavljena s pomocjo odvetnika in jo je institucionalnemu organu predložil prosilec, ki je bil vcasih prisiljen nositi precejšnje stroške, da se je osebno odpravil v Benetke ali da je tja poslal posrednika.

Ko je Signoria proucila in sprejela dokument, je odlocila, kateri sodni organ je moral podati odgovor v zvezi s prosilcevo prošnjo, saj je pred morebitno zavrnitvijo ali odobritvijo želela podrobneje prouciti tisto, kar je bilo v njej zapisano.

V pricujoci študiji smo proucili prošnje, ki jih je prejela Serenissima Signoria; predložili so jih bodisi posamezniki bodisi skupine (skupnosti, cehi itd.), zato dokumenti glede na heterogenost prosilcev vsebujejo raznovrstno gradivo, uporabno za zelo razlicne vrste raziskovanja. Raziskovanje je pokazalo, da se nekatere tematike v prošnjah ponavljajo.

Na primer, številne prošnje zadevajo nesoglasja znotraj posameznih mest ali spore med okoliškim obmocjem in urbanim središcem glede delitve virov oziroma zaradi pridobitve ali potrditve posebnih privilegijev. Protagonisti teh zadev so bili lahko tako stari kot tudi novi prebivalci Istre. Vcasih je bil v spor neposredno vpleten sam beneški rektor, bodisi kot porok prošnjam, ki so prispele v Benetke, bodisi nasprotno, kot vzrok nasilja in krivic. Pogosto so v prošnjah zahtevali posredovanje drugega sodnika od obicajnega, da so lahko koncali pravdo.

Druga tema, ki se pogosto pojavlja, je povezana z najemom kredita ali odlogom dolga, ki sta bila veckrat povezana s trgovino s soljo, zlasti na obmocju Kopra. Prošnje niso uporabljali le posamezniki,  da so po tej poti urejali svoje ekonomske posle, temvec so se k temu sredstvu zatekali tudi številni samostani, da so izterjali, kar jim je pripadalo, oziroma narobe, da so dosegli odlog placila. Pogosto so bili podestati prisiljeni zaprositi za poracun svojih plac.
Številni posamezniki so se zatekli k prošnji, da bi zasedli kakšno javno funkcijo ali pridobili denarno pomoc; vcasih je prošnja zadevala možnost dedovanja dolocene javne funkcije ali privilegija.

Precej pogoste so bile prošnje posameznikov, ki so bili obsojeni na izgon, v katerih so prosili, da bi se lahko odpravili na beneško ozemlje in se tam zagovarjali, ne da bi jih doletela predvidena kazen. 

 

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy