login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Mila Manzatto

Mila Manzatto

Curriculum vitae   Mila Manzatto

Mila Manzatto je diplomirala iz zgodovine na Univerzi v Benetkah  z najvišjo oceno in pohvalo. Naslov diplomske naloge: La fiera delle opportunità. Dame e cavalieri serventi nel Settecento veneto (mentor prof. Claudio Povolo). Bila je habilitirana za poucevanje humanisticnih predmetov na višjih gimnazijah, poucevala je na nižjih gimnazijah. Vec let je bila na Oddelku za zgodovinske študije Univerze v Benetkah cultore pri predmetu Zgodovina politicnih in družbenih institucij. Vec kot 20 let se ukvarja z zgodovino prava v Beneški republiki in v obdobju avstrijske vladavine, z zgodovino družbenih institucij v 18. in 19. stoletju ter z lokalno zgodovino. 

Leta 2004 je podpisala pogodbo o sodelovanju z univerzo Ca' Foscari pri raziskavi upravljanja kazenskega prava med avstrijsko vladavino v Lombarsko-beneškem kraljestvu.

Od leta 2010 sodeluje z raziskovalnim programom Shared Culture “Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dedišcine”, sofinanciranem v okviru Programa cezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga koordinira prof. Claudio Povolo, Medoddelcno središce IDEAS, Univerza Ca' Foscari Venezia.

Z referati in prispevki se je udeležila vec simpozijev in seminarjev, med njimi:
Benetke, 7. – 8. november 2003 (Državni arhiv), z referatom: James Fenimore Cooper. Il Bravo, storia veneziana;

Messina, 18. – 19. november 2005 (Univerza v Messini), z referatom: Un caso di riserva giurisdizionale di polizia: Burano 1830; (zbornik je v tisku)

Benetke, 8. – 10. maj 2008 (Univerza Ca' Foscari), s prispevkom: Giustina Renier Michiel: il rifiuto della dissimulazione;

Noventa Vicentina, 4. – 5. junij 2010 (Inštitut za raziskovanje socialne in verske zgodovine), z referatom: Uscite di sicurezza dal circuito dell'abbandono: matrimonio e consiglio di tutela (zbornik je v tisku).


BIBLIOGRAFIJA:
1996  Un contraddittorio giudiziario ad Este agli inizi del Settecento, v “Terra d'Este”, letnik VI-12, 1996;

1999 Dame e cavalieri serventi nel Settecento veneto, v “Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento”, XXV, 1999;

2007 Delle Gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari durante la II dominazione austriaca, v G. Chiodi in C. Povolo (ur.), Amministrazione della giustizia e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto, Verona, 2007;

2007 Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di comun, v C. Povolo (ur.), Processo e difesa penale in età moderna, Bologna, 2007;

Raziskovala je zgodovino Istre med beneško vladavino.
Na vec simpozijih – Buje (1996, 2000), Porec (2007), Koper (1999, 2006) – je sodelovala s prispevki in clanki, med njimi:

1999 Strategie familiari e gestione dei conflitti a Buie nel XVIII secolo. Francesco Loi da chierico ad arciprete, v “Acta Bullearum”, 1, 1999;

2000 Questioni di confine: Peroi e Dignano tra Sei e Settecento (Buje, 2000);

2000 Nobildonne e cavalieri serventi nel Settecento veneto: il paradosso dell'onore, v “Acta Histriae”, 8, 2, 2000;

2007 Il Bravo fra storia e letteratura, v “Acta Histriae”, 15, 1, 2007;

2009 Accesso alle risorse: culture e conflitti di confine nella realtà istriana del Settecento, v “3. Istarski povijesni biennale”, Porec, 2009.

Na podrocju lokalne zgodovine je leta 2006 še z dvema avtorjema objavila knjigo La piazza di Ceggia. Itinerario storico di un cambiamento 1912-2004, Ponzano, 2006. 

V letu 2012 je izšla njena knjiga: 
Mila Manzatto, Il tricorno e il ventaglio. Poteri e relazioni tra i sessi nell'aristocrazia veneta del Settecento, 2012, Cierre edizioni, s spremno besedo profesorja Claudia Povola.

E-mail: ftilar@tin.it

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy