login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Lia De Luca

Lia De Luca

Curriculum vitae Lia De Luca

Lia De Luca je pridobila naziv doktorice znanosti 8. junija 2012 po zakljucku doktorskega študija Evropske socialne zgodovine od srednjega veka do sodobnosti na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, in sicer z zagovorom doktorske disertacije z naslovom Venezia e le immigrazioni in Istria nel Cinque e Seicento; njena mentorja sta bila prof. G. Politi z Univerze v Benetkah in prof. E. Ivetic z Univerze v Padovi. 18. decembra 2012 je za doktorsko disertacijo prejela nagrado “Achille in Laura Gorlato”, ki jo razpisuje Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti iz Benetk.

Od leta 2010 sodeluje v raziskovalnem programu Medoddelcnega središca Ideas: SHARED CULTURE “Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dedišcine”, sofinanciranem v okviru programa cezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga koordinira prof. Claudio Povolo, Medoddelcno središce IDEAS, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah.

Od leta 2012 sodeluje tudi v projektu MARE – Le Relazioni dei Rettori dello Stato da mar (Porocila rektorjev Stato da mar): gre za raziskavo Dalmatinskega domoznanskega društva (Società dalmata di storia patria), ki jo financira dežela Veneto in koordinira Bruno Crevato-Selvaggi. Namen projekta je prouciti in predstaviti politicno ter administrativno ureditev beneške Stato da mar (vkljucno z Istro) z njenimi razlicnimi rektorati in v njenem zgodovinskem razvoju.

11. januarja 2013 je s prispevkom L'importanza della supplica nei rapporti tra Venezia e i nuovi abitanti istriani sodelovala v študijskem seminarju Conoscere e ascoltare. La costruzione dello Stato veneto nella prima età moderna, ki je potekal na Univerzi v Vidmu v okviru projekta PRIN 2009 “Conoscere e ascoltare. La costruzione dello Stato veneto nella prima età moderna tra istanze della Terraferma e risposte della capitale”.

Med 19. in 21. majem 2011 se je udeležila Mednarodnega znanstvenega simpozija V Biennale storico istriano: Domus, casa, habitatio...: la cultura dell’abitare nell’area adriatica, ki so ga organizirali Državni arhiv v Pazinu, Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze Juraj Dobrila v Pulju in Domoznanski muzej poreškega obmocja ter je potekal v Porecu, s prispevkom: Dispute attorno alla proprietà nell'Istria veneta di fine Settecento. Spis bo objavljen v kongresnem zborniku.

Med 24. in 26. septembrom 2009 se je udeležila mednarodnega simpozija Testimoni e testimonianze del passato, v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središca Univerze na Primorskem in Univerze Ca’ Foscari iz Benetk, s prispevkom: L’interprete nella dimensione della testimonianza: il caso istriano.

Od 30. junija do 31. avgusta 2009 je po pogodbi o sodelovanju delala za Univerzo Ca’ Foscari iz Benetk pri dejavnosti: Studio e inventariazione Fondo amministrativo 1° e 2° dominazione austriaca concernente l’ex Istria veneziana. Rezultati analize vsebine fonda so bili objavljeni v porocilu: C. R. Governo, Atti amministrativi dell’Istria (1797 – 1813).

31. marca 2008 je z najvišjo oceno (110 s pohvalo) opravila specializacijo iz Zgodovine evropske družbe od srednjega veka do sodobnosti na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah. Naslov teze: Un centro urbano dell’Istria veneta. Conflitti e giurisdizione ad Albona nel Settecento (mentor prof. Claudio Povolo).

25. oktobra 2005 je diplomirala iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze Ca’ Foscari v Benetkah. Naslov diplome: Il patriziato veneziano: famiglia e successione nell’età moderna (mentor prof. Claudio Povolo). Leta 2001 je z maturo zakljucila jezikovno gimnazijo Dante Alighieri v Bressanonu.

BIBLIOGRAFIJA

2012 prispevek Le suppliche ed il Seicento, objavljen na spletnem mestu Le pietre di Perastro. Il Dominio da mar e l’Albania veneta, vkljucen v ciklus predavanj o beneški zgodovini, akademsko leto 2011-12, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Oddelek za humanisticne študije – magistrski študij zgodovine, druga bolonjska stopnja , prof. Claudio Povolo. Prispevek je po predhodni prijavi v spletno mesto dostopen na http://www.websideofhistory.it/moodle/mod/resource/view.php?id=1129 2011

razprava L’interprete nella dimensione della testimonianza: il caso istriano v Acta Histriae, 19, 2011, 1-2, str. 141-156. Dostopen tudi na spletu http://www.zrs.upr.si/media/uploads/files/de%20luca%5B141-156%5D%281%29.pdf

2010 razprava Giurisdizione, cultura e conflitti ad Albona intorno alla metà del Settecento v Acta Histriae, 18, 2010, 4, str. 937-960.

2009 izvlecek specialisticne naloge je objavljen v Analih 2007-2008 Oddelka za zgodovinske študije Univerze Ca’ Foscari v Benetkah.

E.mail: delucalia@gmail.com

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy