login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Domov < Kaj je Shared Culture

Kaj je Shared Culture

Strateški projekt SHARED CULTURE, sofinanciran v okviru Programa cezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, ima namen ovrednotiti in promovirati skupno kulturno dedišcino cezmejnega italijansko-slovenskega obmocja, ki izvira iz skupnih zgodovinskih vplivov Beneške republike in je tudi pomemben element slovenske nacionalne identitete.

SHARED CULTURE je skupni projekt slovenskih in italijanskih partnerjev, ki nameravajo zagotoviti dostopnost dobrin, informacij in zgodovinsko-kulturnih pricevanj cezmejnega slovensko-italijanskega obmocja. To ozemlje je bilo sticišce in srecevališce ljudi in kultur. Bogata in raznolicna kulturna dedišcina ter zgodovinska pricevanja na ozemlju današnje Republike Slovenije, dežele Veneto in dežele Furlanije-Julijske krajine potrjujejo obstoj pomembnih skupnih kulturnih znacilnosti in skupnega kulturnega ter ustvarjalnega prostora. Kultura, zgodovina in kulturna dedišcina, ki so tu izjemno bogate in prepletene, so temeljnega pomena za razvoj tega obmocja.

Vendar so v novejših obdobjih nacionalna in politicna nesoglasja, pa tudi meje, izpostavljali zlasti razlike in v kolektivni zavesti oslabili tako zaznavanje obstoja skupnih zgodovinskih in kulturnih znacilnosti kakor tudi sodelovanje raziskovalcev s tega raziskovalnega podrocja in strokovnjakov za ohranjanje kulturne dedišcine. 

Dejavnosti projekta SHARED CULTURE bodo okrepile sodelovanje na podrocjih raziskovanja, ohranjanja, poznavanja in zagotovitve dostopnosti zgodovinskih znacilnosti, pa tudi skupne kulturne dedišcine, ki je danes najpomembnejši dejavnik kulturne identitete, turisticne dejavnosti in gospodarskega razvoja.

V sodelovanju italijanskih in slovenskih partnerjev v okviru projekta SHARED CULTURE poteka restavriranje in proucevanje palace Baseggio – Borilnice v starem mestnem jedru Kopra. Socasno z restavratorskimi deli na stavbi potekajo tudi zgodovinske raziskave o preteklosti te zgradbe.

V palaci bo sedež Meduniverzitetnega centra za beneško zgodovino in kulturno dedišcino, ustanovljenega leta 2011, ki je interdisciplinarno središce, znotraj katerega se povezujejo lokalni in tuji strokovnjaki, mladi raziskovalci, študenti in tudi druga javnost, ki jo zanimajo raziskave in predstavitve. Pri dejavnostih Centra sodelujejo razlicne fakultete, oddelki, inštituti, raziskovalci in študenti vseh treh univerz, ki sodelujejo v projektu. Tako Center sodeluje z vsemi partnerji in z drugimi institucijami na obmocju tega programa. Dejavnosti Centra bodo zadevale tako snovno kot nesnovno dedišcino in segajo od zgodovine institucij, družbe, gospodarstva, kulture, jezika, umetnosti in arhitekture beneškega obdobja, pri cemer je uporabljena moderna informacijska tehnologija z namenom dokumentiranja, ohranjanja, proucevanja in predstavitve beneške kulturne dedišcine.

Projekt SHARED CULTURE predvideva tudi raziskave na obmocju dežele Veneto, zlasti na arheoloških najdišcih Altino, Concordia Sagittaria, Adria in Benetke. Razvili bomo oznacevanje in razpoznavanje arheoloških najdb.

Univerza v Vidmu sodeluje pri projektu z arhivisticno raziskavo dveh tem: prva zadeva razvoj kmetijske pokrajine in oblikovanje zemljišc v zaledju Kopra v 18. stoletju, pri cemer ta kontekst primerja s kmetijskimi strukturami na furlanskih obmocjih beneškega dela ob vzhodni meji dežele Furlanije. Druga tema raziskave so zapletena vprašanja furlanskega in karnijskega izseljevanja v Istro v moderni dobi, s poudarkom na ekonomskih odnosih izseljencev iz kotline Ovaro z izvornimi deželami; ti odnosi so se vzpostavili pri dejavnostih izkorišcanja gozda, s cimer so se ukvarjali nekateri karnijski trgovci (družina Micoli Toscano) in pri dejavnostih, povezanih s tekstilstvom in s financnim sektorjem v Istri, zlasti na obmocju Buzeta.

Dejavnost raziskovalne skupine z Univerze Ca’ Foscari iz Benetk, katere rezultate najdemo na tej spletni strani, pa se osredotoca na proucevanje prošenj (razlicnih prošenj, ki so jih podložniki naslavljali na Beneško republiko), ki so od sredine 16. do 17. stoletja prihajale iz Istre in z otokov Krk, Rab, Cres ter iz Osorja.

 

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy